Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Numismatice Ostrava pracujeme, a platí pro všechny zaměstnance, obchodní zástupce a smluvní partnery bez ohledu na jejich místo působení nebo úlohu. Nedodržování tohoto kodexu nebude tolerováno.

Kodex nám slouží k tomu, abychom ukázali, jakým způsobem vedeme naše podnikání, kdekoliv a každý den. Základem pro tento kodex jsou naše hodnoty tj. zodpovědnost, respekt a srozumitelnost.

Jak mi může kodex pomoci?

Cílem tohoto kodexu je poskytnout vzor etických zásad podnikání. Vzhledem k tomu, že jako firma fungujeme v nejrůznějších městech a budujeme značku i v dalších zemích, je potřeba dodržovat stejné standardy chování. Tento kodex představuje klíčovou součást našeho systému interní kontroly. Potvrzuje, že máme nastavené kontrolní mechanismy k omezení rizik, ale také k zajištění podpory našich zaměstnanců v jejich práci. Všichni zaměstnanci Numismatiky Ostrava jsou povinni se tímto kodexem řídit.

Proč je kodex důležitý?

Budoucnost a dlouhodobá udržitelnost podnikání Numismatiky Ostrava je z velké míry závislá na naší reputaci. Díky ní můžeme fungovat po celém světě a zákazníci, zaměstnanci a investoři k nám mají důvěru. Dodržováním tohoto kodexu chráníme svou pověst, podporujeme obchodní zájmy a zároveň udržujeme kvalitní zákaznický servis.

Náš kodex popisuje zásady, za kterými si stojíme, potvrzuje, že podnikáme nejen legálně, ale i eticky a spravedlivě. Poskytuje nám jasný rámec, který každému z nás může pomoci při důležitých rozhodnutích.

Následující principy představují standardy chování, kterým podřizujeme naše jednání a rozhodování. Shrnují naše závazky vůči všem skupinám i jednotlivcům, s nimiž přicházíme v práci do styku.

 • Lidé
 • Obchodní zástupci
 • Zákazníci
 • Komunity a širší společnost
 • Obchodní partneři
 • Životní prostředí

 I.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci pracují v prostředí, které je v souladu s veškerou pracovní legislativou i mezinárodním právem. Numismatika Ostrava navíc:

 • poskytuje příležitosti k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu;
 • uvědomuje si nutnost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;
 • zajišťuje rovné příležitosti ke kariérnímu růstu a žádným způsobem zaměstnance nediskriminuje;
 • nabízí spravedlivou a konkurenceschopnou odměnu i přiměřenou pracovní dobu;
 • staví zdraví a osobní bezpečnost na první místo;
 • chrání důvěrné osobní údaje;
 • respektuje názory zaměstnanců a vytváří nástroje, které mohou zaměstnanci využít ke sdílení svých názorů, popř. upozornit na nevhodné chování.

Obchodní zástupci

Při poskytování služeb zákazníkům a následném výběru investice spolupracujeme s obchodními zástupci. Obchodní zástupci jsou „tváří“ naší společnosti, protože právě s nimi se naši zákazníci setkávají nejčastěji. Proto je důležité, aby i oni dodržovali ve své činnosti hodnoty Numismatiky Ostrava. Obchodním zástupcům:

 • poskytujeme spravedlivé zacházení a respekt;
 • poskytujeme rady, jak plnit očekávání zákazníků a rozvíjet své znalosti v oblasti investičních kovů a historických platidel
 • patří spravedlivá odměna;
 • poskytujeme rady a podporu týkající se osobní bezpečnosti;
 • radíme pozitivním a odpovědným způsobem;
 • nabízíme trvalý a oboustranně výhodný profesionální vztah.

 

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Numismatiky Ostrava:

 • se vždy ke všem zúčastněným chovají v souladu s našimi hodnotami: s respektem, zodpovědně a srozumitelně;
 • za všech okolností dodržují zákony;
 • jednají vždy bezúhonně, nikdy se nepodílí na aktivitách, které by mohly být v rozporu s našimi zásadami pro zamezení korupci a úplatkářství;
 • znají a dodržují všechna příslušná pravidla společnosti;
 • ohlásí a řeší jakýkoli střet zájmů;
 • nikdy úmyslně nepřivedou své kolegy do situace, kdy by bylo ohroženo jejich zdraví či osobní bezpečnost.

II.

Zákazníci

Náš úspěch je závislý na schopnosti získat a udržet si důvěru našich zákazníků, kteří zahrnují: současné zákazníky, kteří mají zřízený účet pro spoření ve zlatě, potencionální zákazníky i bývalé zákazníky, kteří si mohou mít zájem investovat do zlata, stříbra, platiny či palladia. Korektní jednání se zákazníky a srozumitelné poradenství jsou stále důležitější pro všechny poskytovatele investičních služeb. V tomto směru jsme odhodláni jít ostatním příkladem.

Všichni zákazníci Numismatiky Ostrava:

 • si zaslouží korektní jednání a respekt;
 • obdrží profesionální servis, který je flexibilní a pro ně výhodný;
 • dostávají nabídku zodpovědných a transparentních finančních produktů a služeb;
 • nesmí být vystavováni tlaku;
 • dostávají přesné informace, které jim umožní porozumět klíčovým vlastnostem produktů a služeb. Na jejich základě pak mohou učinit informované rozhodnutí o vhodnosti těchto produktů
 • mají náš respekt a pochopení zejména ve chvíli, kdy mají problém plnit své smluvní závazky ve spoření;
 • mají jistotu, že jejich údaje zůstanou důvěrné;
 • vědí, na koho se obrátit s dotazy a jak nám poskytnout zpětnou vazbu o tom, jak plníme své závazky v porovnání s tím, co prohlašujeme.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Numismatiky Ostrava:

 • při rozhodování o investici zohledňují finanční situaci a požadavky zákazníků;
 • se zdrží donucování nebo vyvíjení tlaku na zákazníky, aby zakoupili produkt, který nechtějí, nepotřebují nebo který si nemohou dovolit;
 • zákazníky informují o všech podmínkách včetně práva na odstoupení od smlouvy;
 • informují zákazníky o tom, kam se obrátit s dotazy či stížnostmi.

III.

Širší společnost

Numismatika Ostrava jedná odpovědně a bezúhonně vůči celému svému okolí. Firma bude nadále vyhledávat a oslovovat různé osoby a organizace a žádat od nich zpětnou vazbu, kterou budeme analyzovat a reagovat na ni. Vzhledem k následujícím uskupením:

 • vytváří pracovní místa a platbou daní má za cíl stimulovat lokální ekonomiku;
 • podporuje a poskytuje širší veřejnosti a komunitám přístup ke korektním a transparentním finančním službám;
 • uzavírá partnerství a investuje do nich prostřednictvím času, financí i dobrovolnických aktivit.

Regulační orgány

 • jedná v souladu se všemi příslušnými zákony a nařízeními a snaží se jít příkladem a fungovat nad rámec těchto zákonů.

Vláda:

 • firma Numismatika Ostrava má otevřený a poctivý vztah s vládami a státními institucemi
 • neposkytuje žádné politicky motivované dary, ani nemá žádné politické výdaje;
 • se aktivně účastní konzultací a dodržuje etická pravidla vyplývající z veřejných politických informací.

Média:

 • používá aktivní přístup při vysvětlování svého obchodního modelu a své role ve společnosti;
 • poskytuje jasná a transparentní sdělení médiím a na dotazy odpovídá rychle, otevřeně a upřímně.

IV.

Obchodní partneři

Obchodními partnery jsou naši dodavatelé zboží, se kterými budujeme obchodní vztahy.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Numismatiky Ostrava:

 • při řízení vztahů s dodavateli konzultují manuál nákupu a dodržují jej.

V.

Životní prostředí

Numismatika Ostrava se snaží dosáhnout efektivity a snižování provozních nákladů prostřednictvím řízení ekologického dopadu naší obchodní činnosti.

Numismatika Ostrava zejména:

 • podniká kroky vedoucí k plnému porozumění dopadu svých aktivit na životní prostředí;
 • při veškerém rozhodování zvažuje dopady na životní prostředí;
 • snaží se snižovat využívání zdrojů, zejména paliv, a současně chce dosáhnout snížení uhlíkových emisí;
 • uvědomuje si nepřímé dopady na životní prostředí vznikající naší obchodní činností, například služebními cestami, a snaží se je vhodně organizovat.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Numismatiky Ostrava si uvědomují svou osobní odpovědnost vůči životnímu prostředí.

V Ostravě dne 17.10.2021