Numismatika Ostrava

Kategorie zboží

Doporučujeme

František Josef I. Dukát 1915. František Josef I. Dukát 1915.
5055.00 Kč

Mincovní karta na uložení jedné euro sady - Lotyšsko Mincovní karta na uložení jedné euro sady - Lotyšsko
45.00 Kč

Průhledný rámeček o velikosti 180 x 180 mm Průhledný rámeček o velikosti 180 x 180 mm
535.00 Kč

 Novotný, V.: Mince Františka Josefa I. (1848-1916).  Novotný, V.: Mince Františka Josefa I. (1848-1916).
250.00 Kč

Album na bankovky STANDARD Album na bankovky STANDARD
270.00 Kč

Obaly na pohlednice - velké. Vnitřní rozměr: 110 x 153 mm Obaly na pohlednice - velké. Vnitřní rozměr: 110 x 153 mm
160.00 Kč

RAKOUSKO. 1,50 Euro 2021. Wiener Philharmoniker. Ag. 1 oz. 500 ks. RAKOUSKO. 1,50 Euro 2021. Wiener Philharmoniker. Ag. 1 oz. 500 ks.
319500.00 Kč

Rakousko. 1,50 Euro 2021. Wiener Philharmoniker. Ag. 1 oz. Rakousko. 1,50 Euro 2021. Wiener Philharmoniker. Ag. 1 oz.
665.00 Kč

USB digitální mikroskop - zvětšení 20 - 200x USB digitální mikroskop - zvětšení 20 - 200x
2700.00 Kč

GULDINER Light. Počítačový program pro komplexní správu sbírek. CD. GULDINER Light. Počítačový program pro komplexní správu sbírek. CD.
795.00 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním závazné objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Vladimír Kejla, ul. U tiskárny č. 1, 702 54 Ostrava-Přívoz, IČ: 40325521, DIČ: CZ530819309, provozujícím internetový obchod Numismatika-Ostrava) a kupujícího zákazníka) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah návrhu kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je jeho nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající - po potvrzení objednávky - zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce kupujícího (dále jen zboží). Rozměry, hmotnost, obsah kovů a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji vycházejícími z údajů především České národní banky (ČNB), České mincovny (ČM), ostatních výrobců a dodavatelů. Kupující může před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření nebo doplnění těchto údajů. Všechny fotografie jsou chráněny autorským právem. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá:
- zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému

značení zejména u zachovalostí mincí a medailí (viz seznam zkratek a zachovalostí)
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

u ostatních položek

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Místo plnění

Místem plnění je prodejna prodávajícího. Místem doručení zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Při osobním odběru zboží placeného předem je kupující povinen ve výdejním místě předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na své jméno a předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, při platbě předem a zásilkách do zahraničí společně se zálohovou fakturou.

b) Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění, dobírka) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře). Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@numismatika-ostrava.cz nejpozději do jedné hodiny po odeslání objednávky.

c) V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 100.000 Kč, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před potvrzením objednávky (objednávek) úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 20% z celkové hodnoty objednaného zboží na účet prodávajícího. V případě, že zákazník zboží nepřevezme do 1 měsíce od objednávky nebo nezaplatí zbylou finanční část za objednávku (rozdíl mezi celkovou cenou zboží a celkovou cenou zálohové platby), naúčtuje prodejce zákazníkovi smluvní pokutu ve výši zálohové platby. Tzn., zálohová platba propadne prodejci jako smluvní pokuta.

d) Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

e) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci pod písmenem a) tohoto článku. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.

f) Nevydané zboží, jako jsou mince, sady oběživa a medaile, připravované k emisi podle budoucích emisních plánů mincoven a bank (např. ČNB, NBS, ČM, Münze Österreich) je možno si předem rezervovat. Před jejich vydáním jsou popis, technické parametry, datum emise a zejména cena tohoto zboží údaje pouze předpokládané a může dojít k jejich změně.

g) Položky, které buď nejsou skladem nebo jsou vyprodány, je možno poptávat formou žádanky. Tato poptávka (žádanka) není pro zájemce/kupujícího závazná. V případě, že prodávající poptávanou položku zajistí, bude kupujícího (zájemce) neprodleně kontaktovat s cenovou nabídkou. Poptávku (žádanku) je možné kdykoliv odvolat, s výjimkou již oboustranně potvrzené objednávky.

h) Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.

i) Kupujícímu v okamžiku převzetí zboží v souladu s § 1829 č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ) vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy. Může takto učinit bez udání důvodů, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí zboží vrátit nepoškozené, čisté, s původní dokumentací a pokud možno v původním neporušeném obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. V případě, že bude vráceno zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. V této souvislosti prodávající upozorňuje kupujícího, že plastové ochranné kapsle, v nichž jsou dodávány mince a medaile, by neměly být otvírány a mince ani medaile z kapsle vyjímány. Škrábance, rýhy, stopy po manipulaci jako otisky prstů apod. na mincích a medailích jsou považovány za poškození snižující významně jejich sběratelskou hodnotu.

j) Ceny některého zboží z drahých kovů - zejména investičního zlata, stříbra, platiny apod. ve formě slitků a mincí - závisejí na pohybech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a mění se podle aktuální situace na trhu. Kupující proto bere na vědomí, že podle § 1837 odstavce b/ občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku tohoto zbožím což vychází ze znění směrnice EU / SMĚRNICE 2011 / 83 / EU čl. 16 písm. B. Pokud by přece jen došlo ke zrušení objednávky výrobků z drahých kovů ze strany zákazníka, bude účtován poplatek ve výši 5% a k tomu ještě případná ztráta vzniklá z pohybu ceny drahého kovu. Zákazníkovi v souvislosti se zrušenou objednávkou nepřísluší žádný kurzovní zisk. Investiční mince a slitky ze zlata a stříbra při osobním odběru nelze platit kartou a není možno je zasílat na dobírku.

5. Cena a platba

a) Ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží. Uvedené ceny jsou konečné, obsahující daň z přidané hodnoty (DPH). Prodávající je plátcem DPH. Prodej investičního zlata je osvobozen od DPH podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad.

b) Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při výrazných změnách cenových podmínek výrobců a dodavatelů zboží a obdobných případech.

c) Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí a může být změněna. Předplatné je obvykle fakturováno ve lhůtě ca. 14 dnů před oficiálním zahájením prodeje mincí (medailí) ze strany emitenta (výrobce, dodavatele). Dojde-li ke zvýšení cen ze strany emitenta a kupující již uhradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny (předplatné), vyhrazuje si prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou).

d) V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení potvrzené objednávky (zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím zrušena. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.). V případě platby v hotovosti bude kupní cena považována za zaplacenou teprve uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

e) K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

6. Dodací lhůta

a) Zboží je obvykle odesíláno (předáno přepravci) ve lhůtě 1 - 14 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím v případě zaslání na dobírku, případně ve lhůtě 1 - 14 dnů ode dne připsání celé platby na účet prodávajícího při platbě předem. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b) Při objednávce předplatného mincí a medailí činí lhůta pro odeslání zboží ze strany prodávajícího nejdéle 14 dnů ode dne zahájení prodeje mincí mincovnou či jiným dodavatelem (ČNB, NBS aj.).

c) V případech, kdy je přímo v popisu zboží uvedena delší lhůta, platí tato uvedená dodací lhůta.

d) Většina nabízeného zboží je na skladě. Některé zboží (typicky historické mince či unikáty) však jen v kusovém či omezeném počtu, proto může dojít k vyprodání zásob. Rovněž někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek, a to při potvrzení objednávky dle článku 4. odst. a) těchto podmínek. V takovém případě si vyžádá souhlas kupujícího.

7. Dopravní podmínky, poštovné

a) Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží z drahých kovů je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Ostatní zboží jako obchodní balík, zásilky malé hodnoty jako doporučená zásilka. Zboží je zasíláno diskrétně prostřednictvím České pošty.

b) Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží. Zásilky do zahraničí budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).

c) Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zjevné znaky poškození, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci.

d) V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

e) Informace o odeslání zásilky obdrží příjemce zásilky prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

Osobní odběr

Při vyzvednutí zboží v prodejně se v hotovosti přijímají platby pouze do 350 000 Kč, nebo ekvivalentu v cizí měně, drahých kovech či kamenech (dle Zákona č. 254/2004 Sb.) Nelze platit platební kartou.

8. Záruka, reklamace zboží

a) Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

b) Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním emailu na adresu info@numismatika-ostrava.cz nebo na adresu prodejny: Numismatika, Nádražní ul. č. 173, 702 54 Ostrava. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury, datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, podrobný popis zjištěné závady a návrh na vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 10 dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak a vyjma zboží, které nemá pevně stanovenou cenu (předplatné a poptávky/žádanky). Odeslanou objednávkou - návrhem na uzavření kupní smlouvy - je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

b) Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

     

Hledat zboží

 

Kontaktujte nás

Telefon:
(+420) 595 136 824
(+420) 724 284 212

Sběratelské potřeby, expedice objednávek :
(+420) 596 112 431

Numismatika Ostrava
ul. U Tiskárny č. 1
Ostrava - Přívoz

Pondělí - Pátek
09.00 - 12.00
13.00 - 17.00TOPlist

Provozovatel: Vladimír Kejla - GENEALOGICKÁ AGENTURA, IČ: 40325521 Numismatika Ostrava © 2021 | created by DEFR