Numismatika Ostrava

Kategorie zboží

Doporučujeme

Mahagonová kazeta EVERSLAB - pro 25 obdélníkových rámečků Mahagonová kazeta EVERSLAB - pro 25 obdélníkových rámečků
977.00 Kč

Skládací kovová lupa s měřítkem - průměr 23 mm, zvětšení 5x, LED Skládací kovová lupa s měřítkem - průměr 23 mm, zvětšení 5x, LED
199.00 Kč

Lupa bezrámová s osvětlením. Zvětšení 2,5x. Průměr 90 mm. Lupa bezrámová s osvětlením. Zvětšení 2,5x. Průměr 90 mm.
470.00 Kč

Dárkový poukaz NUMISMATIKA OSTRAVA Dárkový poukaz NUMISMATIKA OSTRAVA
500.00 Kč

Kazeta REBECK na rámečky - 400/500 ks Kazeta REBECK na rámečky - 400/500 ks
772.00 Kč

Album na bankovky STANDARD Album na bankovky STANDARD
270.00 Kč

GULDINER Light. Počítačový program pro evidenci a správu sbírek. CD. GULDINER Light. Počítačový program pro evidenci a správu sbírek. CD.
795.00 Kč

Koženková kazeta na náramkové hodinky. Koženková kazeta na náramkové hodinky.
550.00 Kč

Průhledný rámeček o velikosti 180 x 180 mm Průhledný rámeček o velikosti 180 x 180 mm
535.00 Kč

Akrylový box 240 x 160 x 22 mm Akrylový box 240 x 160 x 22 mm
248.00 Kč

Nabídka bezpečnostních schránek
Trezorová komora: rozměry ca. 2,2 x 4,5 m = 5.000,00 Kč/měs.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

KE SMLOUVĚ O UŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKYNUMISMATIKA Vladimír Kejla (dále jen Pronajímatel),

se sídlem: 702 54 Ostrava, Keltičkova ul. č. 54

IČ: 40325521

DIČ: CZ530819309

E-mail: v.kejla@seznam.cz

stanoví tímto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) ke Smlouvě o pronájmu a užívání bezpečnostní schránky (dále jen Smlouva).


Článek I.

Bezpečnostní schránka


 1. Bezpečnostní schránky se nacházejí v prostorách prodejny NUMISMATIKA v Ostravě-Přívoze, ul. U tiskárny č. 1 (býv. Spořitelna). Schránky jsou pojištěny; jsou plně zabezpečeny trezorovými a bezpečnostními systémy.

 2. Bezpečnostní schránku může užívat jakákoliv fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním, fyzická osoba podnikatel či právnická osoba, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o nájmu a užívání bezpečnostní schránky a těchto Podmínek (dále jen Nájemce). Nájemcem Schránky může být současně jen jedna osoba. Předmětem nájmu podle Smlouvy může být jedna nebo více Schránek současně.

 3. Číslo Schránky (příp. čísla Schránek), které je po dohodě Nájemci přiděleno, je uvedeno ve Smlouvě.

 4. Nájemci je na základě Smlouvy umožněn bezplatný přístup ke Schránce v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00 hod. (dále jen Provozní doba); mimo Provozní dobu pouze po předchozím objednání na určitý den a hodinu a za úhradu; výše úhrady je uvedena v příloze č. 1. Podmínek. Objednání přístupu ke Schránce mimo Provozní dobu se provádí telefonicky na čísle +00420 / 724 284 212 nebo elektronickou poštou na adrese v.kejla@seznam.cz, a to nejpozději 1 pracovní den předem. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli úplatu i v případě, že se po předchozím objednání přístupu ke Schránce mimo Provozní dobu v dohodnuté době ke Schránce nedostaví.

 5. Nájemce je oprávněn užívat Schránku k uložení předmětů, tj. věcí či listin, které se ukládají do úložného boxu, nacházejícího se ve Schránce. Je zakázáno ukládat do Schránky zbraně, střelivo, výbušniny, drogy a další věci, jejichž výroba nebo držení je v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, příp. věci, které byly použity ke spáchání trestného činu nebo pocházejí z trestné činnosti nebo s trestnou činností jakkoliv souvisejí. Do Schránky je rovněž zakázáno ukládat živá zvířata a věci, podléhající biologické zkáze, např. potraviny, předměty výrazně zapáchající, hořlaviny, nebo předměty, které by mohly být poškozeny magnetickým zářením.

 6. Pronajímatel nebo ostraha jsou oprávněni vyžádat si v přítomnosti Nájemce nahlédnutí do obsahu Schránky, má-li pověřený zaměstnanec Pronajímatele nebo společnosti zajišťující ochranu Schránek, důvodné podezření, že Nájemce porušuje Smlouvu a Podmínky tím, že ukládá do Schránky věci, jejichž ukládání do Schránky je zakázáno. Nájemce je povinen takové žádosti vyhovět. Odmítne-li Nájemce takové žádosti vyhovět, je oprávněna osoba Pronajímatele nebo ostraha neumožnit Nájemci přístup ke Schránce nebo Nájemce ze zabezpečeného prostoru vykázat. Uchovává-li Nájemce ve Schránce věci, jejichž ukládání do Schránky je zakázáno, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

 7. Peněžitá hodnota věcí uložených v jedné Schránce nesmí přesáhnout částku 400.000,00 Kč, tedy ve výši, odpovídající sjednanému pojistnému plnění (čl. V/3 Smlouvy). Případný požadavek Nájemce na uložení věcí o vyšší peněžité hodnotě je možno dohodnout pouze individuálně s Pronajímatelem, a to za současného zvýšením limitu pojistného plnění pro danou Schránku. Náklady s tím spojené nese Nájemce a hradí ve sjednaném termínu.


Článek II.

Otevírání schránky


 1. Schránku je možno otevřít pouze vždy dvěma odlišnými klíči najednou, z nichž jeden je v držení Nájemce a druhý v držení Pronajímatele.

 2. Nájemce obdrží od Pronajímatele po uzavření Smlouvy dva shodné klíče od Schránky, a to zásadně po zaplacení prvního nájemného, podle čl. III/4 Smlouvy, složení Kauce (čl. IV/1 Smlouvy) a vyplnění Bezpečnostního identifikačního formuláře (Příloha č. 2 Podmínek).

 3. Ztrátu, odcizení nebo poškození byť jen jednoho z předaných klíčů je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně oznámit Pronajímateli. Pronajímatel v takovém případě zabezpečí bez zbytečného odkladu výměnu zámku od Schránky a předá Nájemci za dále sjednaných podmínek nové klíče. Veškeré náklady s tím spojené nese v plné výši Nájemce.

 4. O datu a hodině výměny zámku Schránky a předání nových klíčů vyrozumí Pronajímatel Nájemce alespoň pět pracovních dnů předem. Nájemce je povinen být přítomen výměně zámku. Nedostaví-li se Nájemce ve stanoveném termínu k výměně zámku a nedojde-li tak k jiné dohodě o termínu výměny zámku, je Pronajímatel oprávněn provést výměnu zámku Schránky i bez přítomnosti Nájemce. Výměna se provede za přítomnosti notáře a bude o ní provedena video/fotodokumentace. Pronajímatel není při výměně zámku oprávněn jakkoliv zjišťovat obsah úložného boxu ve Schránce.

 5. Nájemce není oprávněn nechat si sám zhotovit duplikát klíče ke Schránce. Porušení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Pronajímateli v každém zjištěném případě vzniká vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.


Článek III.

Postup před prvním přístupem ke Schránce


 1. Před prvním přístupem ke Schránce je Nájemce povinen vyplnit před oprávněnou osobou Pronajímatele Bezpečnostní identifikační formulář, který mimo jiné obsahuje identifikační údaje Nájemce, jeho podpisový vzor a heslo (dále jen Heslo), které si Nájemce zvolí a které bude uvádět vždy před vstupem do zabezpečeného prostoru, v němž jsou umístěny Schránky. Heslo se může skládat z libovolného počtu písmen, číslic a znaků i jejich kombinací. Bez vyplnění Bezpečnostního identifikačního formuláře nebude Nájemci přístup ke Schránce umožněn.

 2. Před vyplněním Bezpečnostního identifikačního formuláře je Nájemce povinen prokázat pověřenému zaměstnanci Pronajímatele svou totožnost platným a nepoškozeným úředním dokladem totožnosti opatřeným aktuální fotografií a předložit mu k nahlédnutí Smlouvu. Nájemce, který je právnickou osobou, předkládá úředně pořízený výpis z obchodního rejstříku, který není starší tří měsíců a Smlouvu. Do Bezpečnostního identifikačního formuláře uvede jména, příjmení, data narození a adresy osob, které budou za právnickou osobu oprávněny k přístupu ke Schránce. Za Nájemce vyplňuje Bezpečnostní identifikační formulář statutární orgán Nájemce nebo člen jeho statutárního orgánu v rámci svých oprávnění jednat a svou totožnost pověřenému zaměstnanci Pronajímatele prokáže platným a nepoškozeným úředním dokladem totožnosti opatřeným aktuální fotografií.

 3. Nájemce nebo osoba, která je za právnickou osobu oprávněna k přístupu ke Schránce, je povinna se před prvním i každým dalším přístupem ke schránce podrobit detekci prostřednictvím ručního detektoru kovů a umožnit ostraze nahlédnout do příručního zavazadla. Budou-li kontrolou detekovány nebo nalezeny jakékoliv zbraně či jiné nebezpečné předměty (zejména nože, elektrické paralyzéry, paralyzující spreje apod.), nebude takové osobě přístup ke Schránce umožněn. O tom, zda se jedná o zbraň nebo jiný nebezpečný předmět, rozhoduje v pochybnostech a s konečnou platností ostraha.

 4. Nájemce je dále povinen odevzdat ostraze k odložení při prvním i každém dalším přístupu ke Schránce mobilní telefony, fotoaparáty, nahrávací zařízení a tekutiny v lahvích. Tyto věci uschová ostraha v trezoru po dobu pobytu Nájemce v zabezpečeném prostoru. Do zabezpečeného prostoru je zakázáno vstupovat se zvířaty a je zde zakázáno kouřit, jíst či pít.


Článek IV.

Postup před dalšími přístupy ke Schránce


 1. Nájemce je oprávněn dostavit se do sídla Pronajímatele za účelem přístupu ke Schránce kdykoliv v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin (dále jen Provozní doba) i bez předchozího objednání. Nájemci, kteří se předem objednal na určitou hodinu a den, bude umožněn přednostní přístup ke Schránce.

 2. Nájemce je povinen před přístupem ke Schránce prokázat pověřenému zaměstnanci Pronajímatele svou totožnost, a to dvěma platnými úředními doklady totožnosti opatřenými jeho aktuální fotografií (např. občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas). Je-li Nájemcem právnická osoba, bude přístup ke Schránce umožněn statutárnímu orgánu či členu statutárního orgánu Nájemce nebo další osobě uvedené v Bezpečnostním identifikačním formuláři po předložení dvou platných úředních dokladů totožnosti opatřenými aktuální fotografií a úředně opatřenému výpisu z obchodního rejstříku Nájemce, který nebude starší tří měsíců.

 3. Totožnost Nájemce je dále ověřována několika dotazy na informace, které Nájemce uvedl v Bezpečnostním identifikačním formuláři a zejména sdělením Hesla. O každé žádosti Nájemce o umožnění přístupu ke Schránce je pořízen záznam do Evidenční knihy návštěv, kterou vede Pronajímatel. Záznam podepisuje ostraha a Nájemce. Podpis Nájemce se musí shodovat s podpisovým vzorem uvedeným v Bezpečnostním identifikačním formuláři.

 4. Má-li ostraha nebo jiný pověřený zaměstnanec Pronajímatele jakékoliv odůvodněné pochybnosti o totožnosti Nájemce, jsou tyto osoby oprávněny odepřít Nájemci přístup ke Schránce. Záznam o tomto odepření musí být učiněn v Evidenční knize s uvedením důvodů.

 5. Ostraha nebo pověřený zaměstnanec Pronajímatele je oprávněn odepřít Nájemci přístup ke Schránce v případě, že:
  1. má pochyby o správnosti či pravosti předložených dokladů prokazujících totožnost Nájemce nebo výpisu z obchodního rejstříku Nájemce,

  2. Nájemce chybně uvede Heslo nebo odpovědi na otázky z Bezpečnostního identifikačního formuláře,

  3. Nájemce uvede v záznamu v Evidenční knize podpis, který se ani v podstatných rysech neshoduje s podpisovým vzorem,

  4. Nájemce odmítne bez uvedení důvodu strpět detekci ručním detektorem kovů či odložit věci uvedené v ustanovení čl. III/4 Podmínek.

  5. u Nájemce budou detekovány zbraně nebo jiné nebezpečné předměty,

  6. Nájemce je evidentně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.


Článek V.

Vstup do zabezpečeného prostoru


 1. Pronajímatel má kdykoliv právo ze závažných provozních či bezpečnostních důvodů omezit na nezbytně nutnou dobu přístup do zabezpečeného prostoru, v němž jsou umístěny Schránky.

 2. Nájemce je oprávněn vstoupit do zabezpečeného prostoru pouze za přítomnosti ostrahy. Nájemce je povinen se za všech okolností řídit pokyny ostrahy a vstupovat do jednotlivých zabezpečených prostor jen na pokyn ostrahy. Nájemce a ostraha otevírají Schránku Nájemce společně a podle dle čl. II/ 1 Podmínek.

 3. Úložný box ze Schránky vyjme ostraha a položí jej na vyhrazený stůl s ostatními Schránkami v trezorové místnosti, která je trvale monitorována. Nájemce je oprávněn požádat, aby mu ostraha umožnila manipulaci s úložným boxem v tzv. klientské místnosti, která není monitorována, a bez přítomnosti ostrahy. Úložný box do klientské místnosti přenáší Nájemce.

 4. Jakmile Nájemce ukončí manipulaci s úložným boxem, vloží jej do schránky a společně s ostrahou Schránku uzamkne. Probíhala-li manipulace Nájemce s úložným boxem v klientské místnosti, přenáší úložný box do Schránky nájemce dle pokynů ostrahy. Doba od otevření Schránky do jejího opětovného uzamčení nesmí přesáhnout 10 minut.

 5. Ostraha je oprávněna kdykoliv, a to i před uplynutím doby dle předchozího odstavce, vykázat Nájemce ze zabezpečených prostor v případě, že Nájemce porušuje pravidla stanovená Podmínkami či nedbá pokynů ostrahy a Pronajímatele. V případě neuposlechnutí pokynu k opuštění zabezpečených prostor nebo v případě, že Nájemce odmítá opustit zabezpečený prostor i po uplynutí deseti minut od otevření Schránky, přivolá ostraha Policii ČR. Případné náklady výjezdu policie nese Nájemce.


Článek VII.

Násilné otevření Schránky


 1. Pronajímatel je oprávněn otevřít Schránku i bez přítomnosti Nájemce pouze v případě, že:

  1. nastane případ uvedený v ustanovení čl. II/4 Podmínek,

  2. Nájemce nevyklidí Schránku do deseti dnů ode dne, kdy uplynula doba, na kterou byla Smlouva uzavřena a Nájemce s Pronajímatelem neuzavře novou Smlouvu,

  3. Smlouva bude ukončena výpovědí nebo odstoupením podle čl. VI/1 Smlouvy a Nájemce nevyklidí Schránku do deseti dnů ode dne, do kdy měl Nájemce povinnost nejpozději vyklidit Schránku a vrátit Pronajímateli klíče (viz čl. VI/5 Smlouvy),

  4. ze Schránky uniká zápach, teplo nebo kouř, vytékají z ní jakékoliv kapaliny, nebo se z ní ozývají jakékoli zvuky,

  5. ani přes opakovanou výzvu se Nájemce nedostavil k otevření Schránky z důvodu uvedeném v čl. I/6 Podmínek, ač byl na možnost násilného otevření Schránky výslovně a prokazatelně upozorněn,

  6. ani přes opakovanou výzvu se Oprávněná osoba uvedená v čl. X/1 a 3 Podmínek nedostavila k otevření Schránky z důvodu uvedeném v čl. X/5 Podmínek, ač byla na možnost násilného otevření Schránky výslovně a prokazatelně upozorněna,

  7. Pronajímatel nebo třetí osoba jsou k tomu oprávněni nebo povinni dle platných obecně závazných právních předpisů nebo na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.

 2. O násilném otevření Schránky musí být provedena video/fotodokumentace a musí být přítomen notář, který sepíše o násilném otevření Schránky notářský zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i popis předmětů uložených v úložném boxu a Schránce.

 3. Předměty, které byly uloženy v úložném boxu a Schránce, je Pronajímatel povinen po násilném otevření Schránky na náklad a nebezpečí Nájemce uschovat po dobu nejvýše jednoho roku ode dne násilného otevření Schránky a vydat je na požádání Nájemci. To neplatí, pokud byla Schránka násilně otevřena z důvodů uvedených v čl. VII/1 Podmínek; v takovém případě vydá Pronajímatel věci, které byly uloženy v úložném boxu a Schránce Nájemci, jakmile Nájemce zcela uhradí svůj dluh vůči Pronajímateli (tzn. náklady na násilné otevření Schránky, které orientačně, v době uzavření Smlouvy, činí částku ve výši 5.000,-- Kč včetně DPH, odměnu notáře, příp. dlužné nájemné aj.).

 4. Pokud byla Schránka násilně otevřena třetí osobou, která k tomu byla oprávněna nebo povinna na základě pravomocného rozhodnutí k tomu příslušného orgánu, a která obsah úložného boxu a Schránky současně převzala, vydá Nájemci obsah úložného boxu a schránky tato osoba, jakmile pominou důvody zadržení věcí.

 5. Pronajímatel je oprávněn po uplynutí jednoho roku ode dne násilného otevření Schránky obsah úložného boxu a Schránky zpeněžit v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a výnos ze zpeněžení přednostně užít na uspokojení své pohledávky za Nájemcem. Pronajímatel je povinen zůstatek výnosu zpeněžení poukázat na bankovní účet Nájemce, který mu za tím účelem Nájemce na výzvu sdělil, nebo který je mu znám, jinak podá Pronajímatel návrh na vzetí zůstatku zpeněžení (po odečtení dalších nákladů) do soudní úschovy.

 6. Ukáže-li se, že násilné otevření Schránky z důvodu uvedeného v čl. VII/1 písm. d) Podmínek nebylo důvodné, nese náklady násilného otevření Schránky a náklady výměnu zámku Schránky Pronajímatel, který je zároveň povinen poskytnout Nájemci bezplatnou úschovu obsahu Schránky po dobu navrácení Schránky do původního stavu.


Článek VIII.

Evidence


 1. Pronajímatel pro účely uzavření a plnění Smlouvy zjišťuje a zpracovává osobní údaje o Nájemci. Pokud Nájemce odmítne tyto údaje Pronajímateli sdělit, je Pronajímatel oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy.

 2. Pronajímatel vede evidenci o veškerých přístupech Nájemce, Zmocněnce nebo jiné osoby ke Schránce.

 3. Pronajímatel se zavazuje, že nebude žádný jiným způsobem, než ve Smlouvě a Podmínkách upraveném, monitorovat obsah Schránky a nebude poskytovat informace o Nájemci třetím osobám, ledaže by k tomu byl povinen na základě platného obecně závazného právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí k tomu oprávněného orgánu.


Článek IX.

Souhlasy


 1. Nájemce podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, jimiž jsou v případě fyzické osoby údaje o jménu, příjmení, titulu, datu narození, rodném čísle, trvalém bydlišti, přechodném bydlišti aj., a v případě právnické osoby údaje o obchodní firmě nebo názvu, sídle, identifikačním čísle, statutárním orgánu aj., které Nájemce Pronajímateli poskytl v souvislosti s uzavřením, plněním, trváním či ukončením Smlouvy (dále souhrnně jako Osobní údaje), mohou být Pronajímatelem shromažďovány a zpracovávány pro účely plnění Smlouvy v informačním systému Pronajímatele či manuálně, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Nájemce souhlasí s nešifrovaným přenosem informace o změně Podmínek dle čl. XI/1 Podmínek a svých osobních údajů na jím sdělenou e-mailovou adresu. Nájemce si je vědom, že v případě zasílání nešifrovaných e-mailových zpráv Pronajímatel nemůže zaručit ochranu jejich obsahu proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé zpřístupněním zpráv, zaslaných na Nájemcem sdělenou e-mailovou adresu, třetím osobám.

 3. Nájemce je seznámen s tím, že prostory v sídle Pronajímatele jsou monitorovány, a to zejména zabezpečené prostory, v níž jsou umístěny Schránky, s výjimkou tzv. klientské místnosti. Podpisem Smlouvy dává Nájemce souhlas s monitorováním své osoby, a to po dobu, po níž se zdržuje v zabezpečeném prostoru, a s uchováním tohoto záznamu po dobu nezbytně nutnou.


Článek X.

Úmrtí či zánik Nájemce.


 1. Zemře-li Nájemce, který je fyzickou osobou, a Pronajímatel se o tom hodnověrně dozví, umožní přístup ke Schránce, a to výhradně za účelem vyklizení Schránky a jejího předání Pronajímateli,
  1. notáři nebo soudní osobě projednávající dědictví po Nájemci nebo

  2. tomu, kdo se pravomocným rozhodnutím vydaným v dědickém řízení prokáže, že dědictvím po Nájemci získal vlastnické nebo spoluvlastnické právo k věcem uloženým ve Schránce.

 2. Osoba uvedená v předchozím odstavci (dále jen Oprávněná osoba) předloží pověřenému zaměstnanci Pronajímatele platný úřední doklad totožnosti opatřený fotografií aktuální podoby a klíče od Schránky Nájemce. Obě strany sepíší a podepíší zápis o umožnění přístupu ke schránce a převzetí věcí v ní uložených.

 3. V případě zrušení Nájemce, který je právnickou osobou, bez právního nástupce, umožní Pronajímatel přístup ke Schránce Likvidátorovi Nájemce (dále jen Likvidátor), a to výhradně za účelem vyklizení Schránky a jejího předání Pronajímateli, jakmile likvidátor

  1. hodnověrně prokáže Pronajímateli své jmenování likvidátorem Nájemce,

  2. předloží pověřenému zaměstnanci Pronajímatele platný úřední doklad totožnosti opatřený aktuální fotografií,

  3. předá pověřenému zaměstnanci Pronajímatele klíče od Schránky a

  4. vlastnoručně podepíše zápis o umožnění přístupu ke Schránce a převzetí věci v ní uložených.

 4. Dnem vyklizení Schránky a předání klíčů Pronajímateli dle předchozích odstavců Smlouva zaniká. Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí klíčů od Schránky vyúčtovat a vypořádat Oprávněné osobě resp. Likvidátorovi Kauci a doplatek či přeplatek na nájemném.

 5. Nepředloží-li Oprávněná osoba resp. Likvidátor z důvodů hodných zvláštního zřetele klíč od Schránky, provede Pronajímatel za její přítomnosti otevření Schránky. O datu a hodině otevření Schránky vyrozumí Pronajímatel Oprávněnou osobu resp. Likvidátora alespoň 5 pracovních dnů předem. Oprávněná osoba resp. Likvidátor je povinna se k otevření Schránky dostavit. O obsahu Schránky se sepíše zápis, který podepíše Pronajímatel a Oprávněná osoba resp. Likvidátor. Smlouva zaniká dnem otevření a úplného vyklizení Schránky. V takovém případě se Kauce a případný přeplatek na nájemném započítá na náklady spojené s otevřením Schránky, které v době uzavření této Smlouvy orientačně činí částku 7.000,-- Kč včetně DPH. Pokud by Kauce a případný přeplatek na nájemném nepostačoval k úhradě nákladů spojených s otevřením Schránky, je Oprávněná osoba resp. Likvidátor povinna zaplatit Pronajímateli na jeho písemnou výzvu přiměřenou zálohu.

 6. V případě zrušení Nájemce, který je právnickou osobou, s právním nástupcem (dále jen Právní nástupce), umožní Pronajímatel přístup do Schránky Právnímu nástupci Nájemce (osobám oprávněným jednat jménem Právního nástupce), jakmile:

  1. prokáže právní nástupnictví Právního nástupce,

  2. prokáže své oprávnění jednat jménem Právního nástupce,

  3. předloží pověřenému zaměstnanci Pronajímatele platný doklad totožnosti opatřený aktuální fotografií,

  4. vyplní Bezpečnostní identifikační formulář,

  5. zvolí si Heslo,

  6. vlastnoručně podepíše záznam v Evidenční knize.


Článek XI.

Závěrečná ustanovení


 1. Pronajímatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Pronajímatel informuje Nájemce o změně Podmínek nejpozději třicet dnů přede dnem, kdy má navrhovaná změna Podmínek nabýt účinnosti, a to formou sdělení umístěném na viditelném místě v provozovně Pronajímatele, na internetové stránce www.kejla.cz adresu Nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy.

 2. Pronajímatel je oprávněn znění Podmínek průběžně aktualizovat formou úplného znění, které je Nájemci k dispozici na vyžádání v sídle Pronajímatele a na internetové stránce Pronajímatele www.kejla.cz

 3. Pokud Nájemce změnu Podmínek písemně neodmítne do třiceti dnů ode dne jejího zveřejnění, ´ stává se nové znění Podmínek pro uzavřený smluvní vztah závazným s účinností ode dne určeného v novelizovaném znění Podmínek. Odmítnutí návrhu změn Podmínek je současně považováno za výpověď Smlouvy Nájemcem ve smyslu ustanovení čl. VI/2 Smlouvy.

Nájemce prohlašuje, že byl výslovně s obsahem, povahou a významem těchto Podmínek seznámen, byla mu k tomu poskytnuta dostatečná lhůta a význam jednotlivých ujednání mu byl vysvětlen.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2015.

     

Hledat zboží

 

Kontaktujte nás

Telefon:
(+420) 595 136 824
(+420) 724 284 212

Sběratelské potřeby, expedice objednávek :
(+420) 596 112 431

Numismatika Ostrava
ul. U Tiskárny č. 1
Ostrava - Přívoz

Pondělí - Pátek
09.00 - 12.00
13.00 - 17.00TOPlist

Provozovatel: Vladimír Kejla - GENEALOGICKÁ AGENTURA, IČ: 40325521 Numismatika Ostrava © 2018 | created by DEFR